Interes public


informații de interes public


Instituţia noastră este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice – CNPP, fiind investită iniţial cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale şi a H.G. nr. 13/08.01.2004 modificată şi actualizată la zi, privind statutul CNPAS (în prezent CNPP).

În prezent instituţia noastră îşi desfăşoară activitatea în temeiul prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Instituţia asigură aplicarea în judeţul Mureș a legislaţiei din domeniul asigurărilor sociale de stat precum şi din domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.


Conducere:

Director Executiv: Neagoe Eugenia

Director Executiv Adj – Direcţia Economică şi Evidenţă Contribuabili : Chiorean Manuela

Director Executiv Adj – Direcţia Stabiliri şi Plăţi Prestaţii: Stoica Stelian

Agenda conducerii


● Formular acreditare: descarca


● Solicitare informaţii. Legislaţie:

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice: Răstăşan Roxana – consilier superior Compartiment Comunicare şi Relaţii Publice, tel.: 0265-311021, e-mail: cjpmures@cjpmures.ro


Buletin Informativ (Legea 544/2001):

Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – descarcă

H.G. 123/2002 – norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – descarcă

Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001 – descarcă

Reclamaţie administrativă – refuz – descarcă

Reclamaţie administrativă – netrimitere in termenul legal – descarcă


● Rapoarte de aplicare  a Legii 544/2001:

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023


Raport de activitate a Casei Judeţene de Pensii Mureş – anul 2023 


Structura organizatorică


● Regulament de organizare şi funcţionare al C.J.P. Mureş


Bilanţuri contabile:

Bilanţ contabil la 31.12.2023


Bugete venituri şi cheltuieli:

Bugete de venituri şi cheltuieli


● Programul anual al achiziţiilor publice:

Program achiziţii publice 2023


Proces verbal inventariere bunuri primite cu titlu gratuit


Lista clădirilor încălzite și/sau răcite


Centralizator Contracte CJP Mureş 2023-2024


Lista cu documentele de interes public


Lista cu categoriile de documente produse şi/sau gestionate de instituţie


Comisia paritara


Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala


Transparenţa veniturilor salariale:

31 Martie 2017
30 Septembrie 2017
31 Martie 2018
30 Septembrie 2018
30 Septembrie 2019
31 Martie 2020
31 Martie 2021
30 Septembrie 2021
31 Martie 2022
30 Septembrie 2022
30 Septembrie 2023
31 Martie 2024

Recent Posts