Contracte de asigurare OUG163/2000

Contracte de asigurare OUG. 163/2000


CONTRACTUL DE ASIGURARE SOCIALĂ
  încheiat în baza prevederilor ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 163/2020
pentru completarea perioadelor anterioare de asigurare în sistemul public de pensii

  (OUG 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2020 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii)

 

 Cine poate încheia contract de asigurare socială în baza OUG nr. 163/2020:

 • Orice persoană, indiferent de cetățenie, cu domiciliul sau reședința în România (sau mandatarul/curatorul/tutorele acesteia, cu domiciliul în România), care îndeplinește următoarele condiții:
           – nu are calitatea de pensionar la data solicitării încheierii contractului;
           – în perioada pentru care se solicită asigurarea:
                    – nu a realizat stagii de cotizare sau stagii asimilate în sistemul public de pensii sau în alte sisteme de asigurări sociale neintegrate acestuia, în țară ori în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale;
                   – nu a avut obligația asigurării  în sistemul public de pensii;
 • Perioada pentru care se solicită asigurarea:
  – este de cel mult 6 ani anteriori lunii în care se încheie contractul;
  – este cuprinsă între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 263/2010.
 • Stagiul de cotizare realizat în baza OUG 163/2020 se poate valorifica numai pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă.

– Perioada de valabilitate a legii: 28.09.2020 – 31.12.2024,
   
în care:
           – se poate încheia un contract de asigurare cfm. OUG 163/2020;
           – trebuie să se achite obligațiile aferente (contribuțiile de asigurări sociale stabilite în contract).


– Acte necesare la încheierea contractului:

 1. În situația în care contractul se încheie cu titularul contractului (persoana care urmează să beneficieze de asigurare):
  – actul de identitate al titularului;
  – declarația pe propria răspundere – formular tipizat;
 2. în situația în care contractul se încheie prin intermediul unui mandatar/tutore/curator:
  – acte de identitate pentru titular și mandatar/curator/tutore;
  – procura specială autentificată în condițiile legii, prin care mandatarul desemnat este împuternicit în mod expres să încheie contractul de asigurare socială în baza OUG 163/2020;
  – hotărârea judecătorească prin care este stabilită tutela sau, după caz, curatela.

– Plata obligațiilor legale aferente contractului de asigurare încheiat cfm. OUG 163/2020 poate fi făcută pentru luni întregi de cotizare, într-una sau mai multe tranșe, în perioada valabilității contractului  –  deci fără a depăși data de 31.12.2024.


– Venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare este cel puțin la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data înregistrării contractului (conform HG nr. 900/2023, de la 01.10.2023 acesta este de 3.300 lei); contribuția de asigurări sociale datorată lunar se calculează aplicând la venitul lunar asigurat, cota de contribuție prevăzută în Codul Fiscal, în vigoare la data încheierii contractului  (la data de 01.10.2023, cota de 25%  la 3.300 lei = 825 lei contribuție lunară datorată pentru fiecare din lunile contractate);

– pentru perioada maximă de asigurare în baza OUG163/2020 (6 ani anteriori datei de încheiere a contractului de asigurare), valoarea totală de plată este de 59.400 lei (72 luni * 825 lei/lună).

 

Recent Posts