Pers. asigurate obligatoriu

DESPRE PERSOANELE ASIGURATE OBLIGATORIU


Asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România. Pot fi asiguraţi ai sistemului public de pensii şi cetăţenii români, cetăţenii altor state şi apatrizii care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, în condiţiile prevăzute de instrumentele juridice cu caracter internaţional la care România este parte.

Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale.

Conform art.6, alin. (1), din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I.a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
b) funcţionarii publici;
c) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale, potrivit prevederilor Legii 227/2015 privind codul fiscal.

II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;

IV. persoanele care realizează venituri din activitati independente si/sau drepturi de proprietate intelectuala pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale, potrivit prevederilor Legii 227/2015 privind codul fiscal.

Recent Posts