Declarații de avere/Anunțuri Resurse Umane

Anunțuri resurse umane:

-Anunt concurs 15.05.2024
-Formular de inscriere
-Proces verbal selectie dosare
-Rezultat proba scrisa
– Rezultat final concurs 15.05.2024

-Anunt concurs 21.05.2024
-Formular de inscriere
-Proces verbal selectie dosare
-Rezultat proba scrisa
-Rezultat final concurs

-Anunt concurs 19.06.2024
-Formular de inscriere
-Proces verbal selectie dosare
-Rezultat proba scrisa
-Rezultat final concurs


-Anunt concurs 26.06.2024
-Formular de inscriere
-Proces verbal selectie dosare
-Rezultat proba scrisa
-Rezultat final concurs

-Anunt concurs 27.06.2024
-Formular de inscriere
-Proces verbal selectie dosare
-Rezultat proba scrisa
-Rezultat final concurs

 

 

al concurs 03.03.2022


Declarații de avere si interese:

2023:
BALASOIU CLAUDIA BIRO ANA BODAN VASILICA DANIELA BUCUR VIOLETA BUDNAR RAMONA CORINA CALUGAR GABRIELLA CALUGAR LIDIA CORNELIA CHETAN IOAN CHIRILA IULIUS CIMPEAN VASILE AUGUSTIN GABRIEL CORNEA TANASE COTOARA ANGELA CUCUTA EMILIA CRISTINA DALALAU RODICA CLAUDIA – la incetare DEAK CSABA FLOREA MINODORA VIOLETA GUTA LOREDANA KABAI MELINDA KATAI MELINDA LAZAR LIVIU GYORGY MAGYARI HAJNAL CAMELIA MAN FLORIN NICOLAE MATEI NICOLETA MESAROS ALINA MARIA MILESAN ALINA CLAUDIA MOGA MARIA MARINELA – la incetare MOISII VESTIREA MONICA MOLDOVAN IDA GABRIELA MOLDOVAN MIA LILIANA MOTORGA DORIN ION MURESAN ALIN GABRIEL NEAG ANDREEA CORNELIA NESAN LOREDANA CARINA OLASZ EMOKE TUNDE OLTEAN RADUCU MARIN PALCU MARIUS – la incetare PALL IRMA POLOGEA SORINA DANA PRECUP IULIANA LUCICA PRECUP VIOLETA DANIELA RASTASAN ROXANA RUS POP ANCA SAGYEBO MELINDA EMOKE SALAGEAN MIHAELA SAMARTEAN NOEMI ORSOLYA SANDOR CAMELIA MARIA SANDOR EMES LILIANA SANTEAN ANGELA SCRIDON NICOLETA OTILIA SERBAN MARIANA FLORINA SERBANATI DANIELA NATALIA SOLOVASTRU ERZSEBET SPOREA ADRIANA CLAUDIA SZABO ANAMARIA SZABO ANDRAS SZEGEDI ANNA MARIA TARNOVEAN ILEANA RODICA TINCA IOANA SIMONA TINCA LARISA VANDA TOMA NAN CRISTINA SIMONA -la incetare VARGA RENATA VARGA TUNDE – la revenire VARGA TUNDE VODA RUBINA TEODORA CEALERA ANA MARIA SUCIU DOMNICA VALERIA CIOCA IOAN FLORIN

2022:
BALASOIU CLAUDIABIRO ANABODAN VASILICA DANIELABUCUR VIOLETABUDNAR RAMONA CORINACALUGAR GABRIELLACALUGAR LIDIA CORNELIACHETAN IOANCHIRILA IULIUSCIMPEAN VASILE AUGUSTIN GABRIELCORNEA TANASECOTOARA ANGELACUCUTA EMILIA CRISTINADALALAU RODICA CLAUDIADEAK CSABAFLOREA MINODORA VIOLETAGUTA LOREDANAKABAI MELINDAKATAI MELINDALAZAR LIVIU GYORGYMAGYARI HAJNAL KAMELIAMAN FLORIN NICOLAEMATEI NICOLETAMESAROS ALINA MARIAMILESAN ALINA CLAUDIAMOGA MARIA MARINELAMOISII VESTIREA MONICAMOLDOVAN IDA GABRIELAMOLDOVAN MIA LILIANAMOTORGA DORIN IONMURESAN ALIN GABRIELNEAG ANDREEA CORNELIANESAN LOREDANA CARINAOLASZ EMOKE TUNDEOLTEAN RADUCU MARINPALCU MARIUSPALL IRMAPOLOGEA SORINA DANAPRECUP IULIANA LUCICAPRECUP VIOLETA DANIELARASTASAN ROXANARUS ANARUS POP ANCASAGYEBO MELINDA EMOKESALAGEAN MIHAELASAMARTEAN NOEMI ORSOLYASANDOR CAMELIA MARIASANDOR EMES LILIANASANTEAN ANGELASCRIDON NICOLETA OTILIASERBAN MARIANA FLORINASERBANATI DANIELA NATALIASOLOVASTRU ERZSEBETSPOREA ADRIANA CLAUDIASZABO ANAMARIASZABO ANDRASSZEGEDI ANNA MARIATARNOVEAN ILEANA RODICATINCA IOANA SIMONATINCA LARISA VANDATOMA NAN CRISTINA SIMONAVARGA RENATAVARGA TUNDEVODA RUBINA TEODORA

2021:
Balasoiu Claudia Biro Ana Bodan Vasilica Bucur Violeta Budnar Ramona Calugar Gabriela Calugar Cornelia Chetan Ioan Chirila Iulius Cimpean Vasile Augustin Cornea Tanase Costin Nicoleta Cotoara Angela Cucuta Cristina Dalalau Claudia Dan Elisabeta Deak Csaba Florea Minodora Fratila Maria Guta Loredana Kabai Melinda Katai Melinda Lazar Liviu Magyari Kamelia Man Florin Matei Nicoleta Mesaros Alina Milesan Alina  Moga Marinela Moisii Vestirea Moldovan Ida Moldovan Liliana Motorga Dorin Muresan Alin Muica Liviu Nesan Loredana Neag Andreea Olasz Emoke Oltean Raducu Marin Palcu Marius Pall Irma Pogacean Viorica Pologea Sorina Precup Iuliana Precup Violeta Rastasan Roxana Rus Ana Rus Pop Anca Sagyebo Melinda Salagean Mihaela Samartean Noemi Sandor Camelia Sandor Liliana Santean Angela Scridon Nicoleta Serban Mariana Serbanati Daniela Solovastru Erzsebet Sporea Adriana Szabo Anamaria Szabo Andras Szegedi Anna Maria Szocs Tunde Tarnovean Ileana Tinca Ioana Tinca Larisa Toma Nan Cristina Varga Renata Voda Rubina

2020:
laszlo monica sorina dana chirila iulius samartean-noemi santean angela moldovan ida szocs tunde moisii vestirea chetan ioan tarnovean ileana lazar-liviu nesan loredana pall irma calugar lidia cornelia kabai melinda rus-ana florea minodora tinca ioana sandor-camelia magyari hajnal kamelia precup violeta fratila maria sandor-liliana matei nicoleta serban mariana calugar gabriela milesan alina szegedi-anamaria bodan vasilica bucur violeta tinca larisa vanda varga renata voda-rubina dan elisabeta sporea adriana deak csaba muresan-alin budnar ramona feier-lucretia costin-nicoleta rus-pop-anca precup iuliana katai melinda motorga-dorin-ion pogacean viorica guta loredana szabo anamaria cotoara angela cucuta-cristina muica-liviu cimpean-vasile-augustin moga marinela szabo andras salagean mihaela toma-nan-cristina-simona belean-monica palcu-marius rastasan roxana mesaros alina pologea sorina man florin biro-ana oltean-raducu-marin sagyebo melinda dalalau-rodica-claudia

2019:

belean-monica biro-ana bodan vasilica bucur violeta budnar ramona calugar gabriela calugar lidia cornelia chirila iulius chetan ioan cimpean-vasile-augustin costin-nicoleta cotoara angela cucuta-cristina dalalau-rodica-claudia dan elisabeta deak csaba feier-lucretia florea minodora guta loredana fratila maria kabai melinda kantor ana katai melinda lazar-liviu laszlo monica sorina dana magyari hajnal kamelia man florin mesaros alina matei nicoleta milesan alina moga marinela moisi vestirea moldovan ida motorga-dorin-ion muica-liviu muresan-alin nesan loredana oltean-raducu-marin palcu-marius pall irma pogacean viorica pologea sorina precup iuliana precup violeta rus-ana rastasan roxana sagyebo melinda rus-pop-anca salagean mihaela samartean-noemi sandor-camelia sandor-liliana santean angela serban mariana sporea adriana szabo anamaria szegedi-anamaria szabo andras szocs tunde toma-nan-cristina-simona varga renata voda-rubina

2018:

biro anabodan vasilicabucur violetabudnar ramonacalugar gabrielacalugar lidia corneliachetan ioanchirila iuliuscimpean-vasile-augustincostin-nicoletacotoara angeladalalau-rodica-claudiadan elisabetadeak csabaflorea minodorafratila mariaguta loredanahulpus-monica-deliakabai melindakantor anakatai melindalaszlo monica sorina danalazar-liviumagyari hajnal kameliaman florinman-lauramatei nicoletamesaros alinamilesan alinamoga marinelamoisi vestireamoldovan idamotorga-dorin-ionmuica-liviuneag andreea cornelianesan loredanaoltean-raducu-marinpalcu-mariuspall irmapogacean vioricapologea sorinaprecup iulianaprecup violetarastasan roxanarus anarus pop ancasagyebo melindasalagean mihaelasamartean-noemisantean angelaserban marianasomodi yvonesporea adrianasuba enikoszabo anamariaszabo andrasszegedi-anamariaszocs tundetinca larisatoma-nan-cristina-simonavarga renatavoda-rubina

2017:

bodan vasilica bucur violeta budnar ramona caliman-laura calugar gabriela calugar lidia cornelia chetan ioan chirila iulius cimpean vasile augustin cotoara angela DALALAU-RODICA-CLAUDIA dan elisabeta deak csaba florea minodora fratila maria gal larisa guta loredana hulpus-monica-delia kabai melinda kantor ana katai melinda laszlo monica sorina dana lazar-liviu magyari hajnal kamelia man florin man-laura matei nicoleta mathe margit mesaros alina milesan alina moga marinela moisi vestirea moldovan ida motorga dorin ion muica-liviu nesan loredana nistor andreea cornelia Oltean-Raducu-Marin palcu marius pall irma pogacean viorica pologea sorina precup iuliana precup violeta rastasan roxana sabau ana sagyebo melinda salagean mihaela salistean cristina samartean-noemi santean angela serban mariana somodi yvone sopterean pop mirela sporea adriana suba eniko szabo anamaria szabo andras szegedi anamaria szocs tunde tinca-ioana tokes judith toma nan cristina simona varga renata voda-rubina

2016:

bodan vasilica bucur violeta budnar ramona caliman-laura calugar gabriela calugar lidia cornelia chetan ioan cotoara angela DALALAU-RODICA-CLAUDIA dan elisabeta dancs francisca deak csaba florea minodora fratila maria gal larisa guta loredana hulpus-monica-delia kabai melinda kantor ana katai melinda laszlo monica sorina dana lazar-liviu magyari hajnal kamelia man florin man-laura matei nicoleta mathe margit mesaros alina milesan alina moga marinela moisi vestirea moldovan ida muica-liviu nesan loredana Oltean-Raducu-Marin pall irma pogacean viorica pologea sorina precup iuliana precup violeta rastasan roxana sabau ana sagyebo melinda salagean mihaela salistean cristina samartean-noemi santean angela serban mariana somodi yvone sopterean pop mirela sporea adriana stoica stelian suba eniko szabo anamaria szabo andras szegedi anamaria szegedi-anamaria szocs tunde tinca-ioana tokes judith varga renata voda-rubina voica silvia

2015:

babonics olga bodan vasilica bucur violeta budnar ramona buksa sara calugar gabriela calugar lidia chetan ioan chirila iulius cotoara angela cuc maria dan elisabeta dan eugen dancs francisca deak csaba florea minodora fratila maria gal larisa guta loredana ipo kornelia kabai melinda kantor ana katai melinda laszlo monica sorina dana magyari hajnal kamelia man florin man laura matei nicoleta mathe margit mesaros alina milesan alina moga irina moga marinela moisi vestirea moldovan ida muica liviu muresan andrea beata nesan loredana pall irma pogacean viorica pologea sorina precup iuliana precup violeta radu susana rastasan roxana sabau ana sagyebo melinda salagean mihaela salistean cristina santean angela serban mariana somodi yvone sopterean pop mirela sporea adriana stoica stelian suba eniko szabo anamaria szabo andras szocs tunde tokes judith varga renata voica silvia zsegedi anamaria


Recent Posts