Acte necesare

acte necesare


          Pentru stabilirea drepturilor de pensie  pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţial, de invaliditate și de urmaş, persoana îndreptăţită se adresează unei singure instituții, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectivă a fost supusă.

         Cererile se depun la instituţia de la locul de reşedinţă astfel:

 – dacă solicitantul locuiește pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la instituţia din statul respectiv;

 – dacă solicitantul are domiciliul în România, cererea se depune la casa teritorială de pensii de care aparține cu domiciliul.

    Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.

Actele necesare pentru înscrierea la pensie:

– formularul de cerere E 202 , E203 sau E204, după caz;

– formularul E 207 ;

– declarația pe propria răspundere cu menţiunea că deţine sau nu CNP românesc şi dacă beneficiază sau nu de drepturi de pensie stabilite în sistemul public de pensii din România;

– copie dupa actul de identitate românesc – dacă deţin dubla cetațenie sau dacă au menținut cetățenia română ;

– documente şi rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate  (pentru pensia de invaliditate)

– carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinatate ;

– livretul militar original sau  copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;

– diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;

– adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

– adeverinţa de studii (elev sau student), în cazul pensiei de urmaş;

     State cu care România are încheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare: Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel.

 Descarca formulare aici

Recent Posts