Asig. cu decl. individuală

ASIGURAŢI CU DECLARAŢIE INDIVIDUALĂ DE ASIGURARE


 a)      Pentru perioadele până la 30.06.2012:

În sistemul public de pensii sunt obligate să depună declaraţie individuală de asigurare persoanele care au cel puţin vârsta de 18 ani, realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice .

Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V.

La depunerea declaraţiei individuale de asigurare persoana obligată să se asigure prezintă,  după caz, următoarele documente:

    a) actul de identitate, în original şi în copie, certificarea pentru conformitate a copiei făcându-se de către asigurător;

   b) copie a contractului de administrare ori de management, în cazul administratorilor sau managerilor care au încheiat contract de administrare ori de management;

   c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului, copii ale declaraţiilor fiscale depuse în cazul membrilor întreprinderii individuale şi ai întreprinderii familiale;

   d) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului, copii ale declaraţiilor fiscale depuse în cazul persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

  e) copie a contractului individual de muncă sau a altui document din care rezultă desfăşurarea activităţii, încheiat cu societatea angajatoare, în cazul persoanelor angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

   f) copie a contractului, a acordului sau a altui document din care rezultă desfăşurarea activităţii, încheiat cu societatea angajatoare, în cazul altor persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaraţia individuală de asigurare şi nu poate fi mai mic decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut.

Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termen generează plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere.

b)     Pentru perioadele după  data de  01.07.2012:

  – ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Cap II şi III din titlul IX (alin 2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare aduse de OUG 125/2011, competenţa de administrare a contribuţiei de asigurări sociale datorată în baza declaraţiei individuale de asigurare  a revenit Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin unităţile sale teritoriale

Recent Posts